Правна регулатива
Информациите во оваа секција се овзможени во соработка ЗПЛРМ и се преземаат од веб страната на ЗПЛРМ.
Напомена: ДДДММ Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија не ја презема одговрноста за точноста на податоците.

Правилник за стандарди за акредитација на здравствените установи од секундарно и терциерно ниво


 Во базата на прописи од “Службен весник на РМ” бр. 92 од 04.06.2015 објавени се следните прописи:
– Правилник за стандарди за акредитација на здравствените установи од секундарно и терциерно ниво.
 

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.69 од 30.04.2015


 Во базата на прописи од “Службен весник на РМ” бр. 69 од 30.04.2015 објавени се следните прописи:
– Програма за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018)
 

Новини во правна регулатива Сл.Весник на РМ бр.64 од 21.04.2015

Во базата на прописи од “Службен весник на РМ” бр. 64 од 21.04.2015 објавени се следните прописи:
– Правилник за дополнување на правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено
 

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.61/2015 од 17.04.2015

Во пoследниот број на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2015 од 17.04.2015 година објавени се следните прописи: