Контакт  
     

                     
    Контакт информации:     Contact information:  
          
  Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија     Macedonian Society of Dental Medicine                                                         
                         contact Адреса: ул.„Илинденска“ бр.5-а,                         contact Address: st.„Ilindenska“ no.5-а,  
     Kуманово, 1300      Kumanovo, 1300  
             
  contact Тел:+389 (0) 31 423 537   contact Phone:+389 31 423 537  
  contact Моб:+389 (0) 70 313 648   contact Mobile:+389 70 313 648